Om sociaal isolement te voorkomen heeft GroenLinks in de gemeenteraad een participatieregeling voorgesteld. Met die regeling kunnen Langedijkers met een laag inkomen een tegemoetkoming van 70 euro per gezinslid krijgen bij
lidmaatschap van een sportvereniging, abonnement op een krant of contributie van de bibliotheek.

GROENLINKS Langedijk

Aan de raad

Langedijk, 2 november 2005

Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van een Participatieregeling

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004 is het voor gemeenten nog maar zeer beperkt mogelijk categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan inwoners van de gemeente met een zeer laag inkomen. Voor een kleine groep mensen, die meer dan vijf jaar onafgebroken een bijstandsuitkering heeft, is er de langdurigheidstoeslag. Voor 65-plussers heeft de raad besloten de categoriale bijstand op het niveau te houden van vóór de Wet Werk en Bijstand en voor de chronisch zieken en gehandicapten is vorig jaar een regeling op een vergelijkbaar niveau in het leven geroepen.

Onder de Wet Werk en Bijstand is het voor gemeenten wel mogelijk maatregelen te nemen die kunnen voorkomen dat alleenstaanden en gezinnen met kinderen met een zeer laag inkomen in een sociaal isolement terecht komen. Dat dat gebeurt is reëel nu ook in 2006 minima er niet of nauwelijks in inkomen op vooruit gaan.

Gezinnen met kinderen die alleen een bijstandsuitkering hebben, kunnen nauwelijks rondkomen. Dat blijkt uit onderzoek begin dit jaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Het Nibud heeft onderzocht hoeveel geld er nog resteert na aftrek van alle noodzakelijke onkosten, zoals huur, telefoon en dagelijkse maaltijden. Een gezin met één kind heeft nog 73 euro over, voor huishoudens met twee kinderen is dat 18 euro. Gezinnen met drie schoolgaande kinderen komen maandelijks 55 euro tekort. Het Nibud is er in het onderzoek vanuit gegaan dat de minima gebruikmaken van alle beschikbare overheidsbijdragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huursubsidie en de kinderbijslag.

Om sociaal isolement te voorkomen, stellen wij een participatieregeling voor. Met deze participatieregeling kunnen inwoners van Langedijk vanaf 18 jaar, die een zelfstandige huishouding voeren en waarvan het besteedbaar inkomen lager of gelijk is aan 120 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 70,00 per jaar per gezinslid. De tegemoetkoming wordt gegeven voor voorzieningen als zwemles, lidmaatschap van een sportvereniging of de bibliotheek, lesgeld voor de muziekschool, entree voor een theater of bioscoop of een abonnement op een krant.

De tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij de gemeente. Het recht op de tegemoetkoming wordt gecontroleerd op basis van het inkomen en de te overleggen bewijsstukken. Daar staat tegenover dat deze regeling het mogelijk maakt maatwerk te leveren en dat de tegemoetkoming (een deel van) de werkelijk gemaakte kosten dekt. Zolang het toegekende reductiebedrag niet volledig is benut, kunnen op het reductiejaar betrekking hebbende nota’s worden vergoed op basis van het eerdere toeken­nings­besluit. Deze nota’s dienen voor 1 maart van het volgende reductiejaar te worden ingediend.

Uitgaande van het gegeven dat vorig jaar 199 huishoudens kwijtschelding hebben gekregen van gemeentelijke belastingen, veronderstellen we dat in 2006 ongeveer 800 gezinsleden en alleenstaanden recht hebben op de tegemoetkoming. Indien 70 procent van hen een beroep doet op de regeling bedragen de kosten € 39.000.

Namens de fractie van GroenLinks,

Irma Schrijver

Tiny Zandbergen.