Initiatiefvoorstel:
Participatieregeling voor mensen met een laag inkomen

GROENLINKS Langedijk

Aan de raad

Langedijk, 23 januari 2006

Initiatiefvoorstel:

Participatieregeling voor mensen met een laag inkomen

De raad van de gemeente Langedijk;

overwegend dat het wenselijk is mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij de deelname aan maatschappelijke activiteiten om zodoende sociaal isolement te voorkomen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Participatieregeling gemeente Langedijk

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. gezinslid: aanvrager, diens echtgeno(o)t(e)/partner en kinderen tot 18 jaar zonder eigen inkomen;
b. reductiejaar: een kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december;
c. inkomen: op grond van de bepalingen in de Wet Werk en Bijstand in aanmerking te nemen inkomen;
d. relevante bijstandsnorm: de voor aanvrager geldende norm op grond van de Wet werk en bijstand, vermeerderd met de relevante gemeentelijke toeslag.

Artikel 2: Personenkring

Voor reductie komen in aanmerking inwoners van de gemeente Langedijk vanaf 18 jaar die een zelfstandige huishouding voeren en waarvan het besteedbaar inkomen lager of gelijk is aan 120 % van de relevante bijstandsnorm. Boven 120 % van de relevante bijstandsnorm geldt een draagkracht van 100 %.

Artikel 3: Voorzieningen

De reductie wordt gegeven voor voorzieningen zoals:
a. cursusgelden ten behoeve van zwemles, culturele vorming en muziekonderwijs;
b. contributies ten behoeve van organisaties gericht op sport, zang, toneel en muziek, alsmede ten behoeve van sociaal-cultureel werk, jeugd-, jongerenwerk (zoals scouting, jeugdclubs, etc.) en peuterspeelzaalwerk;
c. abonnementen ten behoeve van de openbare bibliotheek, een zwembad en een krant;
d. entreegelden voor theater, bioscoop, museum, speelvoorziening en dierentuin.

Artikel 4: Hoogte van de reductie

De reductie bedraagt 100% van de in artikel 3 genoemde kosten tot een maximum van € 70,= per  gezinslid per reductiejaar.

Artikel 5: Aanvraagprocedure en betaalbaarstelling

De aanvraag wordt ingediend middels een volledig ingevuld formulier, voorzien van bewijsstukken van het inkomen en de kosten waarvoor de reductie wordt aangevraagd. Bij honorering van de aanvraag wordt het uit te betalen bedrag zo snel mogelijk overgemaakt op bank- of girorekening. Zolang het toegekende reductiebedrag niet volledig is benut, kunnen op het reductiejaar betrekking hebbende nota’s worden vergoed op basis van het eerdere toekenningsbesluit. Deze dienen voor 1 maart van het volgende reductiejaar te worden ingediend.

Artikel 6: hardheidsclausule

In schrijnende gevallen, waarin deze verordening onbedoeld niet voorziet, kan het college besluiten af te wijken van deze regeling.

Artikel 7: Citeertitel

1. Deze Regeling kan worden aangehaald als “Verordening Participatie gemeente Langedijk”.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 7 februari 2006.

de voorzitter,

de griffier,

 
Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Begripsbepalingen
Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2: Personenkring
Voor reductie komen inwoners van de gemeente Langedijk in aanmerking:
- van 18 jaar of ouder
- die een zelfstandige huishouding voeren
- én waarvan het besteedbare inkomen lager of gelijk is aan 120 % van de relevante bijstandsnorm.

Artikel 3: Voorzieningen
De reductie wordt gegeven voor voorzieningen als: cursusgelden, contributies en abonnementen, waaronder een krant, alsmede sportieve en culturele uitjes.  De kosten van de peuterspeelzaal vallen ook onder de regeling.
Bij het beoordelen van een aanvraag wordt steeds het doel van de regeling overwogen.

Artikel 4: Hoogte van de reductie
De reductie bedraagt 100% van de voor de regeling in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 70,= per  gezinslid per reductiejaar.

Artikel 5: Aanvraagprocedure en betaalbaarstelling
De aanvraag wordt ingediend middels een formulier, voorzien van bewijsstukken. Bij honorering van de aanvraag wordt het uit te betalen bedrag zo snel mogelijk overgemaakt. Zolang het toegekende reductiebedrag niet volledig is benut, kunnen op het reductiejaar betrekking hebbende nota’s worden vergoed op basis van het toekenningsbesluit voor het betreffende reductiejaar. De nota’s dienen voor 1 maart van het volgende reductiejaar te worden ingediend.

Artikel 6: Citeertitel
Dit artikel behoeft geen toelichting.