De gemeente kan sporten en bewegen en sociale cohesie in de wijken en de buurten versterken door een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen. Het uitgangspunt van GroenLinks is dat Dijk en Waard een sociale gemeente is waarin iedereen kansen heeft om aan de maatschappij deel te nemen. In de nieuw te kiezen gemeenteraad zullen onze raadsleden zich hiervoor sterk maken.

Wij willen bereiken dat alle inwoners toegang krijgen tot de voorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat alle jongeren kunnen zich ontplooien en daarna in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat niemand in armoede leeft. Bovenal dat nieuwkomers welkom zijn!

Verder wil GroenLinks:

  • GroenLinks streeft ernaar het bereik en de kwaliteit van de voorzieningen te vergroten.
  • GroenLinks zet zich in voor inclusieve zorg, dichtbij huis, gebaseerd op vertrouwen in de inwoners en de zorgverlener. Aandacht voor taal, laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en eenzaamheid.
  • GroenLinks wil daarnaast dat de wildgroei aan zorgaanbieders teruggedrongen wordt en dat de administratieve lastendruk voor de zorgaanbieders wordt ingeperkt.
  • Bij de uitvoering van de Jeugdwet staat de toekomst van het kind (en het gezin waarin hij/zij opgroeit) centraal.
  • Kwaliteit en professionaliteit van de zorg gegarandeerd. Weg met de controle druk.
  • Zorg is geen markt. Wij zijn voorstander van onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders.
  • Er is voldoende budget voor preventie, onderzoek en vernieuwing.
  • Het Schuldhulp-beleid is vooral gericht op voorkomen en vroeg signalering van (problematische) schulden.
  • De Participatiewet: iedere inwoner in de gelegenheid gesteld wordt om een menswaardig bestaan in de maatschappij op te bouwen en daar zelf naar vermogen aan bijdragen. Wij streven erna dat iedereen een aanvulling op het inkomen krijgt tot het niveau van 130% van het minimumloon.
  • Dijk en Waard neemt deel aan een proef met basisinkomen.