Leefbaarheid is ook de mate waarin je als persoon, zoals je bent, door de omgeving geaccepteerd en gerespecteerd wordt. GroenLinks verwacht respect voor de ander, geeft die ook aan die ander en ziet de dialoog als middel voor onderlinge verstandhouding. Dit betreft het gehele spectrum: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele voorkeur of welke grond dan ook.

Samen met elkaar, voor elkaar!

 • GroenLinks Dijk en Waard voor de komende jaren inzetten op vergroten betrokkenheid van de eigen inwoners bij de leefbaarheid van hun buurt, wijk en dorpskern. Inwoners geven concreet aan wat behouden moet blijven, wat moet veranderen en wat kan of mag veranderen.
 • Inclusief buurt- en jeugdwerk: ook mensen die niet de contributie kunnen betalen moeten mee kunnen doen.
 • Basisonderwijs: huidige scholen blijven, nieuwe scholen in nieuwe wijken.
 • Voor- en naschoolse opvang: bij alle basisscholen
 • Dorps-/buurthuizen: bestaande versterken, nieuwe opzetten in samenspraak met de wijk of kern.
 • Bibliotheek: bestaande locaties blijven. Tevens deze professioneel faciliteren voor taal- en leesontwikkeling voor basis en voorgezet onderwijs, voor laaggeletterden en inburgering nieuwkomers, in goed overleg met scholen, zorg en welzijn/Haltewerk, buurthuizen en vluchtelingenopvang.
 • De gemeente neemt een actieve rol bij de inburgering van statushouders.
 • Zwembaden: bestaande locaties blijven en houden we bij de tijd.
 • Jongerencentra: op de korte termijn behoefte peilen, faciliteren.
 • In samenspraak met de bestaande aanbieders in zowel Langedijk als Heerhugowaard stellen we voor de gemeente Dijk en Waard een kunst- en cultuur visie voor de komende 10 jaar op.
 • 2% van het gemeentelijke begrotingsbudget (circa € 5 miljoen per jaar) wordt gereserveerd voor kunst, cultuur, -ontwikkeling, -educatie en -subsidies.