GroenLinks wil toegankelijke gemeentelijke verantwoording, versterken wat we hebben en actieve betrokkenheid van inwoners.

  • De begroting en rapportages gedurende het jaar moeten voor iedereen leesbaar en transparant zijn.
  • Meer ruimte om te investeren in woningbouw en gezondheidszorg. Investeren in woningbouw kan door grondposities in te nemen en actiever te participeren in projecten die ertoe bijdragen dat er betaalbare woningen op de markt komen.
  • Extra uitgaven; alleen als hier vaste inkomsten tegenover staan.
  • Algemene reserve alleen inzetten voor incidentele uitgaven, die bijdragen aan een groene, duurzamere en leefbare samenleving.
  • Inwoners tijdig blijven betrekken bij belangrijke financiële beslissingen; sta als gemeente open voor initiatieven, geef budget aan inwoners voor projecten of op wijkniveau.
  • Prioriteit aan de basisbehoeften zoals zorg, aanvullend inkomen, onderwijs, sociale huisvesting, sport en cultuur.
  • Versterken van de bestaande voorzieningen.
  • Kiezen voor de toekomst: energie -neutraal, duurzaam, sociaal en groen.
  • Er moet gekeken worden naar creatieve oplossingen om te komen tot meer inkomsten. Belastingverhoging is uitsluitend verdedigbaar zolang de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  • Pas geld uitgeven aan projecten als inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven vooraf, tijdens en na het project betrokken worden bij elke beslissing.